ACRLog: Scholarly Publishing: Still Not Making Sense